කුරුණෑගල අස්වැද්දුම මුස්ලිම් පල්ලිය අසල පර්චස් 290 ක අගනා ඉඩම වැඩිම ඉල්ලුමට විකිනීමට