කඩවත කිරිල්ලවල වැලිවේරිය පාරේ අධිවේගයට නුදුරින් පර්චස් 20ක බිම්කොටස් දෙකක් විකිනීමට ඇත.