පාවහන් නිෂ්පාදන ආයතනයකට පුහුණු නුපුහුණු තත්වපාලක වරයෙක් අවශ්‍යයි.