පර්චස් 10  යක් තිබේ  

ගේදර ටයිල් කරන්නයි සිවිලිම ගහන්න විතරයි තියෙන්නේ

අනිත් එවා ඔක්කොම සම්පුර්නයි බත්තුරුම් එක ටයිල් අල්ලා තියේන්නේ

ගාන ලක්ස් 40 යි

කාමර 3යි  

ලොකු බාත්තුරුම් 1යි

සලයයි ,කුස්සිය බිමට ලින් ජලය ටැප් කර ඇතගේදරට එමට අඩි 10යේ පර  පසලට මිටර් 200ලගම ටවුන් එක වැලිවේරිය ගම්පහා කිරිදිවේල පාරට මිටර්50තියේන්නේ වැලිවේරිය ඉබුල0769695003