දියුණු වි ඇති දඹුල්ල නගරයට විනාඩි 10 ක දුරින් නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට

අක්කර තුන් කාලක්

ව්දුලිය සහ ජල පහසුකම් ,   

පොල් මුරයකට පොල් 350 ක් පමණ කැඩේ.

පොල් ගස් 35.

කෝලිකුට්ටු සහ CiC කෙසෙල් ගස් 280 ක් ස්ථීර භෝග වශයෙන් ඇත.

කොස් සහ තවත් එළවලු සහිතයි.

සාමාන්‍ය මට්ටමේ නිවසක් ද සහිතයි.

කොළඹ කුරුණෑගල ප්‍රධාන පාරට 1 km

දඹුල්ල නගරයට විනාඩි 10ගලේවෙල නගරයට විනාඩි 10නිදහසේ ජීවත් වීමට කදිම පරිසරයකිසිදු සත්ව කරදර නැත.සුන්දර වෙල් යායන්ට මුහුණලා ඇත.ලක්ෂ 25 පමණයිඅමතන්න

0779287761

WhatsApp, viber, imo – 0776660910